නවාතැන් පහසුකම් පිරිමි

Published by t.s.kumara 2020-01-21 21:01:00 Gampaha, Gampaha

බෙම්මුල්ල දුම්රිය pala සල සියලු පහසුකම් සහිත තනි තනි කාමර කුලියට දීමට තිබේ සෑම කාමරයක් සඳහා ම ගුහ උපකරණ ඇටෑච් බා රූම් ගම්පහ ට විනාඩි දහයයි කොළඹට විනාඩි 45

Apartments
Size (S.F) : 12×1
Bed Rooms : 1
Bath Rooms : 1
Address : 97/2bandarabatawala bemmulla
For rent
Gampaha, Gampaha
Ad ID 26067

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka