වයිනා දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට.

Published by Anuruddha 2019-02-10 17:02:06 Gampaha, Kiribathgoda

නව නුවරපාර ආසන්නයේම පිහිටි මෙය, ඉතාම නිස්කලංක පරිසරයකි. විද්‍යාල කාපට් පාරට මායිම(කිරිබත්ගොඩ, උඩුපිල දෙල්ගොඩ),
**ගෙස්ට් හවුසියක්, නිවාඩු නිඛේතනයක් හෝ සංචාරක බංගලාවකට වෙනත් ඕනෑම කටයුත්තකට සුදුසු පරසරයක් සහිත විශාල ඉඩකඩක් මෙහි සතුයි.
*අප පවුලේ සාමාජිකයකු උදෙසාම සැදූ මෙය, විදේශගත ස්ථිර පදිංචියක් ලැබී ඇති නිසාම විකිණීමට තීරණය කලද, මෙයට විකිණීමට කිසිදු අදහසකින් නොසැදූ නිසා ඉතාම මිළ අධික සියල්ලම යොදා සාදා ඇත. (ඇවිත් බලාම වටහා ගන්න).. අවශ්‍ය නම් සහෝදරයන් දෙදෙනෙකු වුවද එක්තුවී අරන්, දෙකට බෙදාගෙනද ජීවත් විය හැකි සියළුම පහසුකම් වෙන වෙනම සහිතයි..
මෙහි පර්චර්ස් 33.50 සමග, බැංකු තක්සේරු මුදල(මහජන බැංකුව) ලක්‍ෂ 238කි. **(ලෝන් අවශ්‍ය අයට සහය විය හැකියි)..
**ඉතාම සුපිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පුව,,
*>සම්පූර්ණ නිවසම එකවැර ජායාරූපයට ගත නොහැක. පර්චස් 33.50න්, පර්චස් 21ක නිවස. ඉදිරිපසින් තව පර්චස් 13ක් ද ඉතිරිව ඇත. මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම තැනිතලා ඉඩමකි, ජීවත්වීමට සහ සියල්ලටම සුදුසුම පරිසරයකි.
*දෙල්ගොඩ, කිරිබත්ගොඩ නගරයට ඉතාම කෙටි දුරකි,
*කිරිබත්ගොඩ නගරයට නම්, මාකොළ පාරේ විනාඩි 12ක වැනි කෙටි දුරකි,
*කොළඹට නම්, කඩුවෙල හරහා විනාඩි 30න් පමණ ලගාවිය හැකියි.
*ඉඩම, පර්චස් 33.50 විශාලත්වකින් යුක්තයි, (නුවරපාර ආසන්නයේ මෙහි වර්ථමාණයේ ප්‍රධාන මාර්ගය ආසන්නයේ බැංකු පිළිගන්නා හිස් ඉඩමක පර්චස

Houses
Size (S.F) : 33.5
Bed Rooms : 5
Bath Rooms : 4
Address : Udupila
For sell
Gampaha, Kiribathgoda
Ad ID 23088

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka