ඉතා ඉහළ ආධායමක්.

Published by Sujeewaka Deshappriya 2019-04-25 23:04:13 Kurunegala, Kurunegala

රුපියල් 5000/= සිට හැකි පමණින් මුදල් ආයෝජනයකර පහසුවෙන් අළෙවි කළහැකි අළෙවි ප්‍රවර්ධන වෘත්තියකට පිවිසෙන්න.පහසුවෙන් ජීවිතයේ ඉලක්ක ළගාකර ගැනීම සහතිකයි.ඉතා ඉහළ ආධායමක්. ලංකාවේ සෑම පලාතකින්ම තම පලාතේ සේවය කිරීමට සුරා සූදුවෙන් තොර අය බදවා ගැණේ. ගැහැණු පිරිමි සහ වයස නොසැලකේ. JP LANKA (Pvt ) Ltd.

Jobs in Srilanka
Industry : Marketing
Job Type : Contract
Apply Via : --
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 24410

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka