මනාලිය

Published by Iru 2019-05-10 09:05:49 Matara, Matara

1994 උපන් බොදු ගොවි වන්චනික විවාහයකින් ඉතා කෙටි කලකින් නීතියෙන් වෙන් වු රූමත් සමන්‍ය පව්ලක දියනියට සුදුසු ගුන ගරුක දහමට කමති 30ට අඩු රකියව අති පුතනුවක් සොයයි ගාල්ල මාතර අවටින් සුදුසුයි 0760677568

Bride
Marital Status : Divorced
Age : 24
Marriage Proposal
Matara, Matara
Ad ID 24700
Send a message

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads